Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Nabór do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

 

 

NABÓR DO SŁUŻBY

Osoby, które chcą zgłosić się do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym powinny spełniać niżej wymienione wymagania:

1)         posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie;

2)         korzystać z pełni praw publicznych;

3)         wykazywać nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną;

4)         nie były skazane za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5)         dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

6)         posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;

7)         nie pełniły służby zawodowej, nie pracowały i nie były współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 

Dokumentacja, którą należy wypełnić związana z naborem do służby znajduje się na stronie internetowej CBA www.cba.gov.pl w zakładce „służba w CBA”, którą po wypełnieniu można przesłać droga elektroniczną na adres rekrutacja@cba.gov.pl lub pocztą do siedziby CBA, Aleje Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa. Preferowana forma przyjęcia do jednostki CBA w Rzeszowie to przekazanie kompletu materiałów w kopercie z dopiskiem „Nabór do służby” osobiście lub pocztą na adres ul. Wspólna 1, 35-205 Rzeszów.

Mile widziane zgłoszenia kandydatów posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu:

             ekonomii,

             prawa karnego,

             informatyki.

 

Każda oferta przekazana do Delegatury CBA w Rzeszowie będzie indywidualnie analizowana, a z wybranymi osobami będą przeprowadzone rozmowy kadrowe. W przypadku pytań i wątpliwości informację można uzyskać pod nr tel. 17 784 37 00.