Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Główny księgowy

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja publiczna
Region: podkarpackie
Miasto: Mielec (PK)
Data publikacji: 14-01-2019
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Mielec
Ogłoszenie o naborze Nr 40745

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu, w poniedziałki od 8-16 i od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30. Siedziba usytuowana na wysokim parterze bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca w pozycji siedzącej przy biurku, stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz sprzęt biurowy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Sporadyczne wyjazdy służbowe, np. na szkolenia.

Zakres zadań

 • Prowadzenie rachunkowości jednostki w oparciu o zasady (politykę) rachunkowości oraz wycenę aktywów i pasywów.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Przygotowywanie planów finansowych, innych planów i analiz makroekonomicznych gospodarki finansowej Inspektoratu. Opracowywanie projektów rocznych planów finansowych i ich zmian w zakresie dochodów i wydatków, poddawanie ich bieżącej analizie oraz przedkładanie do zatwierdzenia kierownikowi jednostki, a następnie ich realizacja
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Planowanie finansowe dochodów i wydatków budżetowych dla Inspektoratu jako dysponenta środków budżetowych III stopnia.
 • Kontrolowanie zgodności wydatkowania środków finansowych z planem finansowym oraz ich klasyfikacja w układzie tradycyjnym i zadaniowym.
 • Rzetelne i terminowe sporządzanie: sprawozdań budżetowych, sprawozdania finansowego oraz innych sprawozdań z zakresu działania jednostki budżetowej, w tym sprawozdań z zakresu budżetu zadaniowego, deklaracji podatkowych i innych dokumentów rozliczeniowych np. ZUS
 • Przestrzeganie terminowego regulowania zobowiązań oraz odprowadzania na rachunek centralny zrealizowanych dochodów budżetowych Inspektoratu.
 • Windykacja należności, sporządzanie tytułów wykonawczych i upomnień oraz naliczanie odsetek od nieterminowych płatności
 • Administrowanie i obsługa programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych oraz innych systemów informatycznych - System Bankowości Elektronicznej NBP, Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, aplikacja PŁATNIK
 • Kierowanie pracą zespołu do spraw Finansowo-Księgowych i Administracyjnych
 • Prowadzenie, weryfikacja i przechowywanie ksiąg inwentarzowych w zakresie własnych i obcych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym organizacja i pełnienie nadzoru nad inwentaryzacją mienia jednostki oraz prowadzenie rozliczeń inwentaryzacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Wykształcenie: co najmniej średnie ekonomiczne. Na stanowisku głównego księgowego może być zatrudniona osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków: 1) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, 2) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, 3) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 4) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 lat doświadczenia zawodowego obsługa jednostek budżetowych, budżet zadaniowy
 • Bardzo dobra znajomość: przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy, praktyczna wiedza nt. zagadnień związanych z rachunkowością budżetową (plany kont, klasyfikacja budżetowa), znajomość ustawy o finansach publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przepisów z zakresu sprawozdawczości budżetowej, przepisów podatkowych, przepisów ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych do niej wydanych a także prawa zamówień publicznych oraz umiejętność wykorzystania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym praktycznego wykorzystania aplikacji pakietu MS Office
 • Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych , System Bankowości Elektronicznej NBP, Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR,
 • Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole a także kierowania pracą zespołu
 • Umiejętność analitycznego myślenia i argumentowania
 • Nieskazanie prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieposzlakowana opinia
 • Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza nt. struktury, funkcjonowania i zakresu zadań realizowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, budżetu zadaniowego.
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Znajomość obsługi systemu Płatnik, znajomość obsługi systemu finansowo - księgowego firmy Softres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy

 

Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-15 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Skłodowskiej 8
39-300 Mielec

 

Aplikuj:https://www.praca.pl/glowny-ksiegowy_2253870.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=systemowa&utm_campaign=16.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.01.12

Źródło:https://www.praca.pl/glowny-ksiegowy_2253870.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=systemowa&utm_campaign=16.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.01.12, (14.01.2019)

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130