Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Starszy specjalista

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja publiczna
Region: podkarpackie
Miasto: Krosno (PK)
Data publikacji: 14-01-2019
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Krosno
Ogłoszenie o naborze Nr 40863

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,
- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,
- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym, reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na V piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Delegatura w Krośnie, przy ul. Bieszczadzkiej 1. Wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o jej pozycji. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z toalety zlokalizowanej na I piętrze. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku delegacji służbowych nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • realizowanie zadań polegających na prowadzeniu komputerowej ewidencji czasu pracy oraz przygotowywaniu dokumentacji związanej z zawarciem, trwaniem lub rozwiązaniem stosunku pracy przez pracowników Delegatury,
 • współpraca z wieloosobowym stanowiskiem pracy ds. socjalnych w zakresie zabezpieczenia potrzeb socjalno-bytowych pracowników Delegatury, członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów PUW,
 • obsługa klientów polegająca na potwierdzaniu, przedłużaniu i unieważnianiu profilu zaufanego ePUAP,
 • organizowanie praktyk studenckich, praktyk dla uczniów szkół średnich i policealnych oraz staży dla bezrobotnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych – co najmniej 1 rok,
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kodeks pracy, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o emeryturach i rentach, prawo zamówień publicznych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej,
 • znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych (dokumenty jednoznacznie potwierdzające rodzaj i okres doświadczenia zawodowego).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 


Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-22 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Kancelaria Urzędu, pok. 27
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów 

Aplikuj:https://www.praca.pl/starszy-specjalista_2257179.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=systemowa&utm_campaign=8.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.01.14

Źródło:https://www.praca.pl/starszy-specjalista_2257179.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=systemowa&utm_campaign=8.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.01.14, (14.01.2019)

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130