Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Starszy kontroler skarbowy

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja publiczna
Region: podkarpackie
Miasto: Rzeszów (PK)
Data publikacji: 05-02-2019
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 42077

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane
w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy
z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Kontakt
z podatnikami.
Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w 4 kondygnacyjnym budynku biurowym (dźwig osobowy). Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, na każdej kondygnacji znajdują się pomieszczenia sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań i innych ulg przewidzianych przepisami prawa,
 • prowadzenie postępowań w zakresie orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych, w tym przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu, wydawanie zarządzeń zabezpieczenia oraz postanowień o przyjęciu zabezpieczenia, wnioskowanie o zmianę zakresu zabezpieczenia, kierowanie wniosków o dokonanie zabezpieczenia,
 • prowadzenie postepowań w zakresie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe,
 • nadawanie decyzjom nieostatecznym nakładającym na stronę obowiązek podlegający w trybie przepisów egzekucyjnych rygor natychmiastowej wymagalności,
 • wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 1 rok w administracji podatkowej.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego oraz dziedzin pokrewnych, w tym przepis dotyczący pomocy publicznej. Umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych,
 • Wymagania umiejętności interpersonalne: grzeczność, uprzejmość, łatwość komunikacji: tj. umiejętności przekazywania informacji w sposób jasny precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją, że kandydat został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia, a także o prawie do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-08 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów

 

Aplikuj:https://www.praca.pl/starszy-kontroler-skarbowy_2288235.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=systemowa&utm_campaign=16.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.02.02

Źródło:https://www.praca.pl/starszy-kontroler-skarbowy_2288235.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=systemowa&utm_campaign=16.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.02.02, (05.02.2019)

 

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130