Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Starszy referent

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja publiczna
Region: podkarpackie
Miasto: Przemyśl (PK)
Data publikacji: 15-04-2019
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Przemyśl
Ogłoszenie o naborze Nr 46214

 

 

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane 
w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy 
z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Możliwość kontaktu z podatnikami.
Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w jednym trzykondygnacyjnym budynku biurowym. Wejście do budynku nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, toaleta nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie dokumentacji dot. likwidowanych towarów w Systemie Finansowo-Księgowym Zefir2,
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej ze sprzedażą likwidowanych towarów,
 • Czynny udział w pracach komisji likwidacyjnych,
 • Prowadzenie rzeczowych akt sprawy, bieżące załatwianie korespondencji, sporządzanie stosownych sprawozdań,
 • Bieżące prowadzenie ewidencji i rejestrów oraz bieżące ewidencjonowanie dokumentów w systemach informatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie 
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 6 miesięcy w administracji lub pracy biurowej
 • Podstawowa wiedza z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o Postępowaniu Egzekucyjnym w Administracji, umiejętność korzystania z innych aktów prawnych
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych
 • Wymagania interpersonalne: grzeczność i uprzejmość, niekonfliktowość, łatwość komunikacji, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły, umiejętność pracy w zespole
 • Łatwość pisania (formułowania myśli w formie pisemnej)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją, że kandydat został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia, a także o prawie do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-26 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów

Aplikuj:https://www.praca.pl/starszy-referent_2422792.html

Źródło:https://www.praca.pl/starszy-referent_2422792.html, (15.04.2019)

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130