Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Specjalista

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja publiczna
Region: podkarpackie
Miasto: Rzeszów (PK)
Data publikacji: 15-04-2019
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 46144

 

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane 
w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy 
z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. 
Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w 16 – to kondygnacyjnym budynku biurowym (4 dźwigi osobowe). Wejście do budynku nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrach dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

 

 

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw eksploatacyjno-remontowych nieruchomości Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie,
 • Prowadzenie spraw związanych z opłatami lokalnymi, w szczególności z tytułu trwałego zarządu i podatku od nieruchomości,
 • Prowadzenie procesów nabywania oraz przejmowania nieruchomości w trwały zarząd/najem/dzierżawę/użyczenie oraz aktualizacja stanów wieczysto-księgowych,
 • Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane w zakresie przeglądów budynków i urządzeń,
 • Obsługa Systemu Zarządzania Majątkiem Resortu w skali województwa,
 • Współpraca z urzędami skarbowymi, urzędami celno-skarbowymi woj. podkarpackiego i komórkami organizacyjnymi Izby Administracji Skarbowej w zakresie prowadzonych spraw
 • Sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe 
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w obszarze związanym z zarządzaniem nieruchomościami
 • znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy Prawo budowlane, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw,
 • dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych, w tym Microsoft Word i Microsoft Excel,
 • umiejętności interpersonalne: konieczny jest otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły; umiejętność pracy w zespole: współpraca z innymi pracownikami, dzielenie się wiedzą oraz informacjami, zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających prace zespołu,
 • odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs lub licencja administratora/zarządcy nieruchomości

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją, że kandydat został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia, a także o prawie do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kursu lub licencji administratora/zarządcy nieruchomości.

 

 

Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-17 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów

 

Aplikuj:https://www.praca.pl/specjalista_2420272.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=systemowa&utm_campaign=16.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.04.14

Źródło:https://www.praca.pl/specjalista_2420272.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=systemowa&utm_campaign=16.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.04.14, (15.04.2019r.)

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130