Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Starszy referent

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja publiczna
Region: podkarpackie
Miasto: Rzeszów (PK)
Data publikacji: 15-04-2019
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 46192

 

 

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. 
Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w 16 – to kondygnacyjnym budynku biurowym (4 dźwigi osobowe). Wejście do budynku nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrach dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

 

 

Zakres zadań

 • Współuczestniczenie w sporządzaniu pism w zakresie właściwości komórki kierowanych do innych organów,
 • Prowadzenie rejestrów spraw, przygotowywanie i przekazywanie akt w związku ze skargami do sądów administracyjnych na rozstrzygnięcia przygotowywane w Referacie. Informowanie organów I instancji o przebiegu prowadzonych spraw, wydawanych rozstrzygnięciach, środkach zaskarżenia i orzeczeniach sądów,
 • Sporządzanie informacji dla potrzeb sprawozdań z działalności Referatu, sporządzanie sprawozdań z działalności Referatu oraz wykonywanie czynności technicznych w Referacie,
 • Współuczestniczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych w sprawach należących do właściwości Dyrektora Izby Administracji Skarbowej jako organu I i II instancji w zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier- stosownie do właściwości Referatu,
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie 
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 6 miesięcy w obszarze finansów, księgowości, podatków
 • Znajomość przepisów ustaw: Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o grach hazardowych oraz umiejętność ich stosowania w praktyce
 • Umiejętność dokonywania analiz i rozwiązywania problemów
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych
 • Wymagania interpersonalne: komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją, że kandydat został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia, a także o prawie do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-26 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów

Aplikuj:https://www.praca.pl/starszy-referent_2422805.html

Źródło:https://www.praca.pl/starszy-referent_2422805.html, (15.04.2019)

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130