Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Referent

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja publiczna
Region: podkarpackie
Miasto: Korczowa
Data publikacji: 15-04-2019
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Korczowa
Ogłoszenie o naborze Nr 46218

 

 

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Możliwość kontaktu z klientem zewnętrznym.
Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w jednym trzykondygnacyjnym budynku biurowym. Wejście do budynku nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, toaleta nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

 

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw z zakresu organizacji oddziału i podległych mu miejsc,
 • Przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących obszaru działania oddziału oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do ich rozpatrzenia,
 • Przygotowywanie opracowań i statystyk w zakresie właściwości oddziału,
 • Współpraca w zakresie realizowanych zadań z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu,
 • Przygotowywanie i opracowywanie materiałów źródłowych niezbędnych do udzielenia informacji publicznej,
 • Opracowywanie uwag, wniosków i opinii do projektów aktów prawnych oraz zgłaszanie propozycji zmian legislacyjnych przepisów prawa,
 • Archiwizowanie dokumentów,
 • Obsługa ewidencyjno-kancelaryjna oddziału,
 • Pobieranie tuszu specjalnego z magazynu izby i napełnianie poduszek specjalnych oraz prowadzenie ewidencji rozchodu tuszu specjalnego,
 • Zwrot do magazynu izby pustych pojemników po tuszu specjalnym,
 • Sporządzanie miesięcznych sprawozdań o zużyciu tuszu specjalnego wraz z informacją o stanie zapasu,
 • Przyjmowanie, rejestracja i obsługa wniosków osób i podmiotów gospodarczych,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych będących na stanie oddziału celnego,
 • Prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością materialną funkcjonariuszy celnych i pracowników oddziału celnego,
 • Prowadzenie spraw osobowych funkcjonariuszy celnych i pracowników oddziału celnego,
 • Prowadzenie gospodarki materiałowej, sprzętowej i inwentaryzacyjnej w oddziale,
 • Wykonywanie innych zadań i poleceń wydawanych przez przełożonych,
 • Kierowanie pojazdem służbowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie 
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego brak
 • znajomość przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych
 • umiejętności interpersonalne: łatwość komunikacji, konieczny otwarty stosunek do klienta; umiejętność przekazywania informacji w sposób zwięzły, umiejętność pracy w zespole, współpraca z innymi pracownikami, dzielenie się wiedzą oraz informacjami
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów samochodowych kategorii B,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją, że kandydat został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia, a także o prawie do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-26 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów

 

Aplikuj:https://www.praca.pl/referent_2422789.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=systemowa&utm_campaign=8.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.04.15

Źródło:https://www.praca.pl/referent_2422789.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=systemowa&utm_campaign=8.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.04.15, (15.04.2019)

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130