Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Specjalista

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja publiczna
Region: podkarpackie
Miasto: Rzeszów (PK)
Data publikacji: 10-06-2019
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie
Szef poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 49020

 

 

 

Warunki pracy

Budynek nie jest przystosowany dla osób z trudnością poruszania się. W budynku brak wind, podjazdów, brak odpowiednio przystosowanych toalet, nie ma drzwi odpowiedniej szerokości. Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze.
Ponadto: udział w ćwiczeniach, treningach i szkoleniach, praca na mapach, wyjazdy służbowe, praca przy komputerze.

Zakres zadań

 • prowadzenie bazy danych w zakresie możliwości wystapienia skażeń toksycznymi środkami przemysłowymi i zakażeniami epidemicznymi;
 • uczestniczenie w zapewnieniu funkcjonowania Systemu Wykrywania Skażeń na szczeblu WSzW;
 • opracowywanie propozycji meldunków i sprawozdań oraz innych dokumentów sporządzonych w związku z realizowanymi zadaniami;
 • udział w opracowywaniu dokumentów graficznych na mapie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe 
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów aktów prawnych regulujących problematykę reagowania w sytuacjach kryzysowych zwiazanych w wystąpieniem zdarzeń CBRN min. Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystapieniu oraz właściwości organow w tych sprawach, Decyzji Nr 276/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji, zadań i funkcjonowania Systemu Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych RP;
 • umiejętność obsługi komputera min. MS Office i poczty elektronicznej;
 • możliwość nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego (nie dotyczy osób posiadajacych nadany przydział mobilizacyjny).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs specjalistyczny dla specjalistów Ośrodków Analizy Skażeń;
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych;
 • poświadczenie brzpieczeństwa do klauzuli POUFNE;
 • znajomość przepisów wewnętrznych MON regulujących działalność w obszarze opchem;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • obsługa specjalistycznych programów komputerowych funkcjonujacych w urzędzie: SI PROMIEŃ, PGO 2014, EOD ARCUS.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajda się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • oświadczenie o spełnianiu warunków do nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE;
 • kopia dokumentów potwierdzających ukończenie kursu specjalistycznego dla specjalistów Ośrodków Analizy Skażeń;
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języja angielskiego B1;
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość obsługi specjalistycznych programów komputerowych: SI PROMIEŃ, PGO 2014, EOD ARCUS;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających pracę na podobnym stanowisku lub zwiazanym z produkcją, przetwarzanie, wykorzystywaniem, analizą związkow chemicznych w szczególności toksycznymi środkami przemysłowymi.

 

 

 

Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-13

Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

 

Źródło:https://www.praca.pl/specjalista_2522086.html#9b168702ecb53d6db20f51dee173f4bf, (10.06.2019r.)

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130