Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Starszy Inspektor

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja publiczna
Region: podkarpackie
Miasto: Rzeszów (PK)
Data publikacji: 10-06-2019
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 48942

 

 

Warunki pracy

Prowadzenie kontroli na terenie miasta Rzeszowa, praca biurowa przy komputerze, praca na wysokości powyżej 3 m oraz prowadzenie samochodu służbowego, obsługa petentów, przygotowywanie projektów rozstrzygnięć. 
Praca w budynku bez windy na 1 piętrze. 
Narzędzia pracy: komputer, samochód służbowy, urządzenia pomiarowe.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu prawa budowlanego
 • prowadzenie czynności inspekcyjno-kontrolnych z zakresu prawa budowlanego
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism urzędowych
 • uczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne w zakresie budownictwa lub pokrewne 
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy prawo budowlane, przepisów wykonawczych do w/w ustawy i dziedzin pokrewnych
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: praca na budowie
 • uprawnienia budowlane
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych

 Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-19

Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

 

Źródło:https://www.praca.pl/starszy-inspektor_2519958.html#eee675010bf78fef9d02dc0769c2bf90, (10.06.2019r.)

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130