Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Starszy specjalista

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja publiczna
Region: podkarpackie
Miasto: Rzeszów (PK)
Data publikacji: 10-07-2019
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 50759

 

 

 

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,
- wyjazdy w teren w celu przeprowadzania kontroli, 
- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej, 
- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na III piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

 

 

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją budżetu Wojewody z zakresu działania Wydziału,
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem i orzecznictwem, w szczególności z zakresu wywłaszczania nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz ograniczeń sposobu użytkowania nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem i kontrolą nad prowadzoną przez starostów gospodarką nieruchomościami oraz zarządzaniem mieniem państwowym,
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • prowadzenie spraw związanych z regulacją spraw majątkowych kościołów, związków wyznaniowych i gmin żydowskich,
 • opracowywanie opinii o zgodności z przepisami prawa uchwał jednostek samorządu terytorialnego z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe 
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe w obszarze finansów publicznych - powyżej 1 roku,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu nieruchomości i finansów publicznych, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dział IV, rozdz. 1), ustawy o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich RP, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 • znajomość ustawy: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o ochronie danych osobowych, o ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane powyżej roczne doświadczenie zawodowe w obszarze finansów publicznych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-22

Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Źródło:https://www.praca.pl/starszy-specjalista_2575710.html#3b52b0a8be5605467a33edcdedafadd4, (10.07.2019r.)

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130