Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Inspektor

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja publiczna
Region: podkarpackie
Miasto: Rzeszów (PK)
Data publikacji: 10-07-2019
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 50697

 

 

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca administracyjno - biurowa,
praca przy monitorze ekranowym,
krajowe wyjazdy służbowe
kontakt z klientem zewnętrznym
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy
praca wykonywana w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

 

 

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000, w tym opracowywanie projektów postanowień stwierdzających obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania oraz opracowywanie projektów postanowień uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięć w zakresie oddziaływania na obszary Natura 2000,
 • wykonywanie prac o charakterze logistyczno – administracyjnym w ramach projektu oraz wspomaganie pracy koordynatora projektu w zakresie zamówień publicznych,
 • przekazywanie wykonawcom wyłonionym do realizacji działań w ramach projektu „Ochrona siedlisk i gatunków nieleśnych zależnych od wód”, danych oraz informacji niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z zawartymi umowami,
 • przygotowywanie opinii co do potrzeby sporządzenia raportu i jego zakresu, ustala warunki realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie ochrony przyrody i obszarów Natura 2000,
 • prowadzenie postępowań związanych z wykonaniem działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000,
 • prowadzenie spraw związanych z: wydawaniem zezwoleń na realizację planu lub przedsięwzięcia mogącego znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie minimum średnie w zakresie: ochrona środowiska lub leśnictwo lub pokrewne 
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska, ochrony przyrody lub leśnictwa
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ochronie przyrody, Kodeks postępowania administracyjnego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo zamówień publicznych ustawa o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
 • Specjalistyczna wiedza z zakresu ochrony przyrody, krajobrazu, gospodarki leśnej, planowania przestrzennego oraz znajomość prawa w tym zakresie,
 • Samodzielność i inicjatywa, asertywność, umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu: ochrony przyrody; planowania przestrzennego; ocen oddziaływania na środowisko; gospodarki wodnej; oddziaływań na zasoby przyrody;
 • rzetelność i terminowość, organizacja pracy własnej, doskonalenie zawodowe, identyfikowanie się z misją urzędu

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

 


Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-17

Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Źródło:https://www.praca.pl/inspektor_2575762.html#3b52b0a8be5605467a33edcdedafadd4, (10.07.2019r.)

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130